• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیر عباس صادقی

تاریخ تولد : 1387/01/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد مردانی

تاریخ تولد : 1376/05/17

سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه رویاجوان البرز ایرانیان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/10
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

علیرضا امیری نسب داوری

تاریخ تولد : 1361/06/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

حسین فرهنگ

تاریخ تولد : 1360/06/27

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه وکلای کیان البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/09
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

علیرضا خدادادی

تاریخ تولد : 1382/06/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

بهزاد فیروزفلاح

تاریخ تولد : 1363/07/29

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه وکلای کیان البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

شهرام جعفریان

تاریخ تولد : 1356/06/12

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احرار رضا مهرشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

فرشاد اسدی جهان آباد

تاریخ تولد : 1377/05/20

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهرداد جعفری

تاریخ تولد : 1369/08/10

سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احرار رضا مهرشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/04
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01