• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

بنیامین دهقان

تاریخ تولد : 1385/03/30

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مبین علیخانی

تاریخ تولد : 1385/07/27

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام ماهدشت البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

امیرحسین کاظمی

تاریخ تولد : 1385/12/20

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیرمحمد علی مددی

تاریخ تولد : 1385/01/20

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام ماهدشت البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

سالار موسی زاده

تاریخ تولد : 1385/12/03

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام ماهدشت البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

امیرمحمد محمودخانی

تاریخ تولد : 1385/07/22

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام ماهدشت البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

احمد درویش گلشن

تاریخ تولد : 1365/04/22

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان سرخ ماندگار
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/01

محمدحسین عرب

تاریخ تولد : 1384/09/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

یاسین سلیمانی

تاریخ تولد : 1384/10/07

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان سرخ ماندگار
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29