• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیر حسین ظهرابی

تاریخ تولد : 1382/08/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی حسنلو

تاریخ تولد : 1377/03/25

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهد مهرشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1400/02/13
تاریخ پایان قرارداد : 1401/02/13

صادق میرزائی

تاریخ تولد : 1373/01/30

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهد مهرشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1400/02/13
تاریخ پایان قرارداد : 1401/02/13

امیرحسین خواجه وند

تاریخ تولد : 1384/10/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علیرضا حسنی

تاریخ تولد : 1364/05/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد عرفان کمالی فر

تاریخ تولد : 1385/10/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سید محمد مهدی مرتضوی نصیری

تاریخ تولد : 1385/01/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سید سعید محب طاهری

تاریخ تولد : 1360/05/11

مدیر عامل باشگاه آراد البرز
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیرمحمد سبزی هیودی

تاریخ تولد : 1382/10/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------