• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

سید عباس موسوی

تاریخ تولد : 1386/01/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد جواد حاجی علی

تاریخ تولد : 1385/05/09

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/07/22
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

میلاد رحیمی

تاریخ تولد : 1380/08/20

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ماه سما البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/07/22
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

ابوالفضل عجمی رابعفدافن

تاریخ تولد : 1382/11/04

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ماهان داداشی گوابر

تاریخ تولد : 1384/10/06

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/07/22
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

ارسلان کارگرزاده

تاریخ تولد : 1383/09/20

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/07/22
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

حمیدرضا آرین

تاریخ تولد : 1381/09/07

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد شهبازپور راسته کناری

تاریخ تولد : 1381/07/29

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سیدامید موسوی نژاد

تاریخ تولد : 1370/12/10

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------