• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

مریم یوسفی نسب

تاریخ تولد : 1364/01/31

مربی تیم فوتسال نوجوانان بانوان باشگاه آریا پاک افق البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/30
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

آرین اسفندیاری

تاریخ تولد : 1384/01/26

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آزاده عمرانی

تاریخ تولد : 1368/04/30

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه باران
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/30
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

طلا طارف

تاریخ تولد : 1356/05/10

سرپرست تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آریا پاک افق البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/29
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

سارا رضاقلی

تاریخ تولد : 1375/11/18

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آذرگشب
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

سبا حامدانسانیت

تاریخ تولد : 1372/11/13

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آذرگشب
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

فاطمه زمانی

تاریخ تولد : 1381/03/24

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آذرگشب
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

مهرناز بحری

تاریخ تولد : 1376/04/05

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آذرگشب
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

بهاره امیرخانی

تاریخ تولد : 1373/01/29

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه آذرگشب
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01