• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیرمسعود نجف وندآذر

تاریخ تولد : 1366/06/28

مدیر عامل باشگاه تعمیرات هوائی سیمرغ
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

احمدرضا قربان افجه

تاریخ تولد : 1366/06/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آیدا جعفری

تاریخ تولد : 1380/03/06

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سانیا مطهری کیا

تاریخ تولد : 1380/02/03

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

عذرا کریمی پور

تاریخ تولد : 1380/03/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سعید گرجی ازندریانی

تاریخ تولد : 1367/08/24

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه همای سپهر زیبادشت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/30
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

مهدیه فریفته دهشال

تاریخ تولد : 1379/12/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهسا رسولی فر

تاریخ تولد : 1380/02/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

لیلا صدقی ذوالبی

تاریخ تولد : 1368/07/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------