• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

محمد صفاخیل

تاریخ تولد : 1384/12/16

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی مرادی

تاریخ تولد : 1385/07/08

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

متین عظیمی

تاریخ تولد : 1388/04/16

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ایلیا بنادکوکی

تاریخ تولد : 1387/03/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

یاسین کمالی شریف آبادی

تاریخ تولد : 1388/03/04

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیررضا لطفی

تاریخ تولد : 1385/07/25

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مبینا خلیلی

تاریخ تولد : 1384/03/15

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه تاج برنا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/12/05
تاریخ پایان قرارداد : 1400/10/17

فرزانه سبحانی

تاریخ تولد : 1365/09/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

فاطمه لطفی

تاریخ تولد : 1383/05/28

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه سورنا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/12/04
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29