• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

داریوش جوزی

تاریخ تولد : 1371/07/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

وحید جعفرزاده

تاریخ تولد : 1359/04/01

مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مهرالبرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/07/06
تاریخ پایان قرارداد : 1402/07/06

سامان استوار

تاریخ تولد : 1374/08/21

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی رهسپار

تاریخ تولد : 1379/10/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد رهسپار

تاریخ تولد : 1370/03/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مدیر کل سامانه

تاریخ تولد : 1371/01/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------