• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

جلال شاه بختی

تاریخ تولد : 1361/02/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیرعلی مستجابی

تاریخ تولد : 1385/10/25

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

پارسا بغدادی

تاریخ تولد : 1385/11/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علیرضا حمزه پورپهمدانی

تاریخ تولد : 1387/07/08

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ابوالفضل بوستانی

تاریخ تولد : 1388/03/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی طهماسبی دیزج

تاریخ تولد : 1364/02/30

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی قنبری

تاریخ تولد : 1386/10/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سالار محبوبی

تاریخ تولد : 1386/12/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی جوکارسروستانی

تاریخ تولد : 1384/09/30

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------