• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

مبینا اکبری

تاریخ تولد : 1380/05/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

هلیا عباسی

تاریخ تولد : 1381/04/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

تینا شاکری

تاریخ تولد : 1386/05/16

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

صبا شاکری

تاریخ تولد : 1381/08/13

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

بهرام بیگوردی

تاریخ تولد : 1370/07/10

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهد مهرشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/19
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

علی آهنگرها

تاریخ تولد : 1359/10/26

تدارکات تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/18
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

دانیال جان فدا

تاریخ تولد : 1382/02/21

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه جاوید کرج
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

آرزو طولابی

تاریخ تولد : 1381/04/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ندا عباسی

تاریخ تولد : 1374/01/10

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------