• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

سیدمحمدرضا طباطبائی فرد

تاریخ تولد : 1384/02/31

بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه فاتح البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/18
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

سینا شاه قدمی

تاریخ تولد : 1385/11/17

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/16
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/16

رضا برزیده

تاریخ تولد : 1380/02/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مصطفی فرهادی

تاریخ تولد : 1378/01/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی یار لطفی

تاریخ تولد : 1386/10/25

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امین جودکی

تاریخ تولد : 1385/08/13

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آرین نفری

تاریخ تولد : 1383/08/27

بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه مهرگامان البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/11
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

حسین خانزاده لتحری

تاریخ تولد : 1383/10/15

بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه فاتح البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/11
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/28

حمیدرضا شاهبک

تاریخ تولد : 1378/03/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------