• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

عرشیا خورمهر

تاریخ تولد : 1383/02/24

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمدرضا زاده مرفاوی

تاریخ تولد : 1383/03/09

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمدامین هنرجو

تاریخ تولد : 1384/08/25

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمدرضا پروینی بیرونده

تاریخ تولد : 1370/03/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی آقائی

تاریخ تولد : 1367/01/15

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سیدامید حسینی محمود

تاریخ تولد : 1377/04/15

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

فریماه محبوبی

تاریخ تولد : 1383/12/13

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان بانوان باشگاه باران
تاریخ شروع قرارداد : 1399/04/16
تاریخ پایان قرارداد : 1401/01/01

رضا روشندل پور

تاریخ تولد : 1387/03/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آریا شاهرخی

تاریخ تولد : 1385/09/11

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------