• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

حامد شعبانی یانبلاغ

تاریخ تولد : 1370/07/30

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیر مرادی نادر

تاریخ تولد : 1374/02/05

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

رضا رضائی

تاریخ تولد : 1385/07/07

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

عرفان توده رنجبر

تاریخ تولد : 1385/09/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

یاسین اصل دهقان

تاریخ تولد : 1385/07/23

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سیدحسن رسولی فطرت

تاریخ تولد : 1371/07/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی جوهری بر

تاریخ تولد : 1357/06/20

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد صادق جوهری

تاریخ تولد : 1359/01/01

مدیر عامل باشگاه شهاب کرج
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی منصوری

تاریخ تولد : 1355/05/05

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------