• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیرمحمدح شفیعی

تاریخ تولد : 1379/12/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

حسین کشاورز

تاریخ تولد : 1368/02/27

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه وحدت خرمدشت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/12
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

امیرحسین حمامی زاده

تاریخ تولد : 1383/11/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

عرفان قهرمانی

تاریخ تولد : 1382/03/03

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه جاوید کرج
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

حسین کرمی

تاریخ تولد : 1384/01/27

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه جاوید کرج
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

متین ترکاشوند

تاریخ تولد : 1374/05/23

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه تالار قصر علی
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29

شاهین پروین پور

تاریخ تولد : 1377/01/17

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه وحدت خرمدشت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

بهرام صائمی

تاریخ تولد : 1368/03/07

سرپرست تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه صنعت البرز دانا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

سیدمحمدهادی موسوی

تاریخ تولد : 1381/10/03

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه صنعت البرز دانا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01