• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امین رسولی

تاریخ تولد : 1375/09/17

سرپرست تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه شاهین سرخ تدین
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/11
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

مهدی رضانژاد

تاریخ تولد : 1381/12/16

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهرداد حیدری

تاریخ تولد : 1369/04/31

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه صنعت البرز دانا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

آرشام نسیمی

تاریخ تولد : 1373/10/19

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه صنعت البرز دانا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

سیاوش سالاروند

تاریخ تولد : 1372/07/27

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه همای سپهر زیبادشت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

امیررضا موسوی گوندره

تاریخ تولد : 1379/04/28

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه البرز شهر جدید هشتگرد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

امیر امان عربلوزاده

تاریخ تولد : 1366/01/01

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه البرز شهر جدید هشتگرد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

سهراب رزق جوی کندری

تاریخ تولد : 1370/05/25

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه البرز شهر جدید هشتگرد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

محمدرضا حاج خلیل مزلقانی

تاریخ تولد : 1381/11/02

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرهادحصارک البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01