• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

سعید عزیزی

تاریخ تولد : 1370/08/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی نظری پور

تاریخ تولد : 1374/10/09

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

عرفان رشیدی

تاریخ تولد : 1381/10/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمد شکری

تاریخ تولد : 1375/12/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمدرضا مهدی فر

تاریخ تولد : 1372/07/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سروش قاسمی

تاریخ تولد : 1376/09/15

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

نیما خان بابا

تاریخ تولد : 1379/06/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی آقازاده

تاریخ تولد : 1385/05/16

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

شایان بازگیر

تاریخ تولد : 1388/07/11

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 13 سال آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/11/29
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29