• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیرحسین مسعودی

تاریخ تولد : 1381/12/04

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرهادحصارک البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

مهدی موذن

تاریخ تولد : 1382/09/07

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

کیوان محرمی

تاریخ تولد : 1382/04/30

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرهادحصارک البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

سیدمصطفی موسوی

تاریخ تولد : 1382/10/08

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرهادحصارک البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

مرتضی احدی آتشگاه

تاریخ تولد : 1382/04/10

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرهادحصارک البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/10
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

نوید شیرخانی سنج

تاریخ تولد : 1373/03/20

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فتح المبین کرج
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/09
تاریخ پایان قرارداد : 1399/12/29

شهرام مهدوری

تاریخ تولد : 1367/07/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سجاد غلامی

تاریخ تولد : 1380/10/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی مصطفی ئی

تاریخ تولد : 1381/05/15

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه جاویدحصارک
تاریخ شروع قرارداد : 1398/10/09
تاریخ پایان قرارداد : 1400/12/29