• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امید عابدین

تاریخ تولد : 1380/11/17

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

معین شاه محمدی

تاریخ تولد : 1381/04/18

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/08
تاریخ پایان قرارداد : 1398/12/29

اسماعیل فتوکیان

تاریخ تولد : 1362/05/27

سرمربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه البرز شهر جدید هشتگرد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/28
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

پرستو کرمی

تاریخ تولد : 1355/07/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سجاد رحیمی

تاریخ تولد : 1382/01/24

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آرین نوری خراطی

تاریخ تولد : 1383/12/26

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

عرفان چرخه

تاریخ تولد : 1382/03/07

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مسعود رضاپور

تاریخ تولد : 1369/04/03

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیر خاوری فرد

تاریخ تولد : 1364/03/18

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/29
تاریخ پایان قرارداد : 1400/04/29