• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

علی اصغر سلامتی

تاریخ تولد : 1383/05/22

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/04
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/28

سینا سعادت نیا

تاریخ تولد : 1383/06/04

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

حسن لطیفی

تاریخ تولد : 1349/05/01

مدیر عامل باشگاه تاراز نامان فردیس
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

نیما بهبودی

تاریخ تولد : 1381/12/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مجید جعفری

تاریخ تولد : 1382/03/20

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه جاوید کرج
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/24
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/01

امیرحسین محمدی

تاریخ تولد : 1381/04/14

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آبی پوشان فولادنورد البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/13
تاریخ پایان قرارداد : 1399/04/13

ابوالفضل رسولی

تاریخ تولد : 1383/03/30

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی سبزه کلیشن

تاریخ تولد : 1381/09/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

هادی محمدزاده

تاریخ تولد : 1381/02/05

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------